Aktuality

Okresní hospodářská komora Domažlice

si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ

Změny v personální a mzdové problematice od roku 2024

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou.

Přínos / Cíl: Seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky, a to především se změnami v Zákoníku práce 2023, 2024 a dalšími důležitými novinkami nezbytnými pro práci personalistů a mzdových účetních – ozdravný balíček atd.

Termín                     23. ledna 2024, 09.00 – 15.00 hod.

Místo konání            Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 11:00 zahájení, seminář 1. část

11:00 – 11:20 pauza, občerstvení

11:20 – 15:00 seminář 2. část, dotazy, diskuze

Program

1)   Změny v Zákoníku práce transpozice – IV/Q 2023 a 2024.

Výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů. Postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy. Předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů. Další důležité informace ke změnám v oblasti Zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy (změny v překážkách v práci na straně zaměstnance u otcovské péče, střídání rodičů u rodičovské dovolené - implementace norem EU přenesených do novely Zákoníku práce – zpřísnění podmínek při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zákonné příplatky, dovolená od 1.1.2024, vedení evidence o odpracované době, a další nové povinnosti. Výkon práce na dálku. Informování o obsahu pracovního poměru, vysílání zaměstnanců. Elektronické uzavírání pracovně právních vztahů. Doručování písemností. Další parametrické změny. Podrobný výklad – výpočty a doporučené postupy.

2)     Změny v Zákoně o zaměstnanosti 2024.

Úřad práce a zaměstnavatel. Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů za rok 2023. Povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance – zásadní změny zpřísnění podmínek pro činnost agentur práce, a agenturních zaměstnanců od roku 2024. Povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců § 102. Změny v Zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do Zákona o zaměstnanosti. Nově posuzování nároku pro podporu v nezaměstnanosti.

3)     Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2024.

Zásadní nové postupy – navýšení plateb záloh a určování záloh ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2024– hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ. Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištěn. Zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2024. Roční vyúčtování hospodaření OSVČ a nové určení záloh na důchodové pojištění a zdravotní pojištění. Zásadní dopady ozdravného balíčku na OSVČ!

4)     Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin.        Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení. Ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti. Návrat ke karenční době?

5)   Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2024.

Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské. Součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ.

6)   Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2024.

Sociální zabezpečení:

Nové navýšení pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnanců od 1.1.2024 na 0,6 % k pojistnému na důchodové pojištění 6,5 %. Slevy na pojistném – praktické zkušenosti. Rekapitulace sazeb pojistného u jednotlivých kategorií – plátců a poplatníků pojistného. Nově od 1.1.2024 hlášení nepojištěných dohod na místně příslušnou OSSZ – bude-li tato právní úprava v rámci „ozdravného balíčku vlády“ schválena, či odložena na pozdější termín. Sankce na pojistném – pokuty, penále, určení pravděpodobné výše pojistného, splátky dlužného pojistného.

Zdravotní pojištění 2024.

Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ – parametrické změny. Osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2024. Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu. Doporučených vzory a prohlášení. Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění. Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU. Kompletní výklad.

7)     Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2024.

Nový výpočet srážek od roku 2024 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2023.

Povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace s odkazem na Zákon o exekutorech. Pokyn Ministerstva spravedlnosti o poskytování součinnosti. Pořadí prováděných srážek. Insolvence. Vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby. Roční zúčtování ve vazbě na exekuce – výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech. Změny u insolvenčního Zákona – zkrácení splátkového kalendáře a další parametrické novinky. Příklady nových výpočtů srážek od roku 2024.

8)   Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2024.

Změny v § 6 – příjmy podléhající zdanění, příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně, a příjmy osvobození od daně, - benefity, které již nejsou osvobozené o zdanění. Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková. Zrušení několika slev od roku 2024 a výše daňového zvýhodnění. Nově – částka od které příjem podléhá již progresivní dani 23 %. Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26. Příprava na roční zúčtování – povinnosti poplatníka a plátce. Termíny. Tiskopisy.

9)     Důchodová problematika v roce 2024 – kompletní změny základní výčet.

Výpočet důchodu na rok 2024. Zásadní změny pro uplatnění možnosti žádat o předčasný důchod, valorizace, potřebná doba odpracování pro nárok na starobní důchod, a další výčet zásadních změn u jednotlivých důchodů. Institut před důchodu a jeho úpravy. Náhradní doby započitatelné pro výpočet nároku na důchod. Podávání žádostí o důchod.

10)     Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře.

a) Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu. Průměrné ceny pohonných hmot v průběhu roku 2023 a od roku 2024. Pojem referentské motorové vozidlo. Používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu. Stravenkový paušál, stravenky – daňová uznatelnost a podmínky, za kterých se mohou tyto benefity poskytovat.

b) Zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny – uprchlíků. Praktické zkušenosti, hlášení nepojištěných uprchlíků a povinná ohlašovací povinnost – hlášení dosaženého příjmu vůči Úřadu práce. Sledování dosažených příjmů uprchlíků – občanů Ukrajiny pro výši výplaty sociálních dávek. Prodloužení zákona LEX Ukrajina až do 31.3.2025.

c) Změny v poskytování benefitů – ozdravný balíček, z pohledu § 6 Zákona o dani.

d) Komplexní výčet zásadních změn z pohledu ozdravného balíčku z personálního a mzdového pohledu.

e)   Další případné novinky, ke dni konání akce – Změny v Zákoně o státní sociální podpoře, nové principy nároku na rodičovskou dovolenou a výše rodičovského příspěvku. Nové posouzení nároku na podporu v nezaměstnaosti.

f) Zásady při zaměstnávání cizinců podle novely od 1.7.2023 – zaměstnanecké karty, karty modré, a další možnosti zaměstnávání cizinců. Zásady, které musí zaměstnavatel dodržet při dlouhodobém vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb. Dodržení Směrnice EU o vysílání zaměstnanců.

g) Nové parametry u penzijního připojištění 2024 – zásadní změny.

11)   Zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing (základní informace pro nastavení pravidel, a praktické provádění. Povinnosti oznamovatelů a zaměstnavatelů. Vzor vnitřního firemního předpisu.).

12)   Závěr, diskuse.

Posluchači tohoto jednodenního semináře obdrží velmi podrobné pracovní materiály podle posledního vývoje legislativy ke dni konání semináře.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 16. 01. 2024

Okresní hospodářská komora Domažlice

                                                si Vás dovoluje pozvat na                                           

SEMINÁŘ

Transpozice Zákoníku práce v personální a mzdové oblasti

Určeno: pro vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní, včetně společností zabývající se externím zpracováním mzdové a personální problematiky.

Přínos / Cíl: Seznámit posluchače s praktickým prováděním transpozice Zákoníku práce, a to s odkazem na naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a naplnění Směrnice Evropského parlamentu o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU. Tyto změny pak budou mít zásadní dopady pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance.

Materiály lektor zpracuje podle posledního vývoje legislativy k termínu konání akce.

      Termín                     2. listopadu 2023, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání            Haltravská 438, 344 01 Domažlice

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 11:00 zahájení, seminář 1. část

11:00 – 11:20 pauza, občerstvení

11:20 – 14:00 seminář 2. část, dotazy, diskuze

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

 Program semináře:

1)   Základní seznámení s novelou Zákoníku práce v rámci zásadních a parametrických změn.

Pracovní smlouva a její obsah, informování o obsahu pracovního poměru, elektronické doručování písemností – digitalizace v oblasti personálního ukládání dat.

2)     Zásadní změny v uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Porovnání právní úpravy výkonu práce u zaměstnávání zaměstnanců činných mimo pracovní poměr v roce 2023 a novela s pravděpodobnou účinností od 1.10.2023. a od 1.1.2024. Nové nároky zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ, kdy se právní úprava (bude-li takto schválena) přiblíží nárokům zaměstnanců činných na základě pracovního poměru. Celá řada ukázek v rámci porovnání současné právní úpravy a budoucích připravovaných změn.

3)     Vysílání zaměstnanců do zahraničí podle navrhované novely.

4)     Novinky pro zaměstnance pracující mimo pracoviště zaměstnavatele (práce na dálku).

Uzavření dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výkonu práce z domova. Obsah této dohody. Vytvoření podmínek pro výkon mimo pracoviště zaměstnavatele. Zásady bezpečnosti práce. Zpracování zásady dodržení ochrany osobních a jiných dat zaměstnavatele a zaměstnance. Náhrada zaměstnanci v souvislosti se zvýšenou režií na energie, které vzniknou zaměstnanci s výkonem práce z domova. Plnění pracovních úkolů – tzv. odváděcí období…. Doporučený vzor uzavření dohody o výkonu práce z domova.

5)     Práce a skloubení osobního volna v rámci péče o rodinu.

Nové změny v oblasti čerpání rodičovské dovolené, její délky, výše, střídání péče o dítě matka – otec, otec-matka. Umožnění kratší pracovní doby z důvodu péče o dítě, děti.

6)     Další úpravy v Zákoníku práce – informování o obsahu pracovního poměru a dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

7)     Významné změny v oblasti poskytování oddechu zaměstnanci v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Nové parametry. Pauza na odpočinek v týdnu u směnných provozů.

8)     Ještě k zaměstnávání uprchlíků – Ukrajina v souvislosti s udělením (prodloužením víza) o udělení dočasné ochrany až do 31.3.2024.

Prodloužení víza a zásady dodržení termínu k získání prodloužení víza do 31.3.2024. Další možné zaměstnávání těchto uprchlíků, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, případně ukončení pracovněprávních vztahů, pokud není uděleno prodloužení víza. Rizika zaměstnávání uprchlíků prostřednictvím agentur práce. Co by měl vyžadovat uživatel na agentuře práce, a další zásady při agenturním zaměstnávání, a to nejen cizinců. Hlášení nepojištěných uprchlíků činných na základě DPP a DPČ na místně příslušnou OSSZ. Změny ve výplatách sociálních dávek pro uprchlíky a dopady těchto změn na zaměstnavatele. Hlášení případných příjmů uprchlíků u zaměstnavatele na příslušný Úřad práce, s účinností od 1.7.2023.

9)       Ozdravný balíček – navrhované změny vlády a dopady na zaměstnavatele! Zásadní změny (budou-li ke dni akce již schváleny). Základní průřez.

10)       Zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing (výklad – základní důležité informace o povinnostech zaměstnavatelů a oznamovatelů, doporučený vzor vnitřního předpisu k dané problematice).

11)       Závěr, diskuze a odpovědi na dotazy.

Posluchači tohoto jednodenního semináře obdrží velmi obsáhlé pracovní materiály s celou řadou příkladů, doporučených postupů a vzorů.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 29. 10. 2023

Pozvánka Od vzdělání k zaměstnání

Pozvánka

Leták 1 page 0001

 

Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s partnery

pořádá další ročník prezentační akce

Termín konání: 24. 10. 2023

Místo konání:Kulturní dům Stod

  a

Termín konání: 31. 10. 2023

Místo konání: MKS Domažlice

 

SEMINÁŘ

NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE

přednáší Zdeněk Křížek

Termín konání: 02. 11. 2023

Místo konání: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

POZVÁNKA

Svaz průmyslu a dopravy České republiky
ve spolupráci
s OKRESNÍ hospodářskou komorou Domažlice
vás srdečně zvou na akci

Provoz plynových a elektrických zařízení po platnosti zákona č. 250/2021 Sb.

9.6.2023 9:00 – 12:00
Zasedací místnost Haltravská 438, Domažlice

Provoz plynových a elektrických zařízení po platnosti zákona č. 250/2021Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.                              

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, Nařízení vlády č. 191/2022Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na způsobilost v elektrotechnice - se zaměřením na nejdůležitější části zákona a nařízení vlády.

Kontrolní činnost Oblastního inspektorátu práce Plzeň po platnosti výše uvedených předpisů v oblasti vyhrazených plynových a elektrických zařízení se zaměřením na zakomponování nových skutečností do stávající dokumentace kontrolovaných společností.

Rámcový program

8:30 - 9.00          registrace účastníků          

9.00 - 11.30        přednáška odborníků OIP

11:30 – 12:00     prostor pro nezodpovězené dotazy v průběhu akce

Přednášející:

Ing. Jarmila Hrubá, do 31.12.2022 vedoucí oddělení inspekce II (vyhrazená zařízení a stavebnictví) OIP Plzeň

Ing. Radek Staník, garant za plynové zařízení na OIP Plzeň

Bc. Stanislav Vaněček, garant za elektrické zařízení na OIP Plzeň

Registrovat se je možné do 06.06.2023 na registračním formuláři ZDE:

Cena za akci je 1900 Kč pro členy SPČR a OHK Domažlice, 2400 Kč pro nečleny těchto institucí.

Leták Nová legislativa v elektrotechnice page 0001

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE 

si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ

Nová legislativa pro vyhrazená elektrická zařízení a odbornou způsobilost v elektrotechnice

Pozor! Platí pro každého podnikatele, včetně OSVČ.

Elektroinstalaci a v ní zapojené přístroje u vás ve firmě máte? Pak se nová legislativa platná od 1.7.2022 se týká i vás.

Získejte informace, co vše musíte ve firmě hlídat, za co jste odpovědní přímo vy a na co už potřebujete odborného pracovníka.

Určeno pro:

 • provozovatele vyhrazených elektrických zařízení (tedy pro téměř všechny podnikatele)
 • elektrotechniky (servisní techniky, montážní techniky, revizní techniky...)
 • osoby odborně způsobilé v oblasti BOZP a požární ochrany

 

Termín                        10. května 2023, 09.00 – 13.00 hod.

Místo konání               Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Přednáší                     Mgr. Radek Roušar

 • prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. - ESČ
 • člen představenstva a předseda Sekce pro vyhrazená technická zařízení HK ČR, která se podílela   více jak 8 let na tvorbě této nové legislativy
 • člen dozorčí rady Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú. při HK ČR
 • stálý host Rady vlády pro BOZP a PO

Program

Vyhrazená elektrická zařízení (dle nové legislativy s účinností od 1.7.2022)

 • Jaká elektrická zařízení patří mezi vyhrazená (dále jen „VEZ“)?
 • Co je to pověřená organizace?
 • Jaké povinnosti musíte splnit při uvádění VEZ do provozu?                                
 • Jaké povinnosti musíte splňovat při provozování VEZ?
 • Jak jsou stanoveny nové lhůty revizí VEZ?
 • Dotazy, diskuze

Pauza, občerstvení

Odborná způsobilost v elektrotechnice (dle nové legislativy od 1.7.2022)

 • Jak se změnily stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice?
 • Co může provádět osoba poučená, co už osoba znalá?
 • Kdo je to odpovědná osoba?
 • Kdo může zkoušet odbornou způsobilost v elektrotechnice?
 • Dotazy, diskuze

Na seminář je nutná registrace. Registrujte se prosím do 02.05.2023

Přihláška

                                                                                                        

ZMĚNA TERMÍNU !!!

S politováním si Vám dovolujeme oznámit, že bohužel ze zdravotních důvodů pana školitele Křížka jsme nuceni změnit termín plánovaného semináře.

Nový termín byl stanoven na 31. 03. 2023.

Děkujeme za pochopení.