Aktuality

OKRESNÍ  HOSPODÁŘSKÁ  KOMORA  DOMAŽLICE

ve spolupráci

s Celním úřadem pro Plzeňský kraj

si Vás dovoluje pozvat na

 SEMINÁŘ

 Novelizovaný CELNÍ KODEX UNIE

 změny s účinností od 01. 05. 2016

Termín                           20. dubna 2016, 09.00 – 13.00 hod.

a místo konání               (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                     salonek restaurace VIOLA, Thomayerova 170, 344 01 Domažlice

Přednáší                     mjr.Mgr.Bc.Luděk Reitšpies –vedoucí odboru Celního, Celní úřad pro Plzeňský kraj

                                    npor. Jan Špiroch,DiS –vedoucí oddělení Celního-Plzeň, Celní úřad pro Plzeňský kraj

Program: Nejdůležitější změny v celním řízení v návaznosti na nabytí účinnosti nové celní legislativy

 • Zákon ze dne …….2016, celní zákon (v současné době projednán v 1. čtení na 42. schůzi PS PČR, sněmovní tisk 716, předpokládaná účinnost přelom měsíce června a července, či první polovina měsíce července)
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Závěr semináře, diskuse.

Účastnický                  500,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                      700,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení.

Svoji účast potvrzujte pomocí závazné přihlášky na email : info@ohkdomazlice.cz nejpozději do 15. 04. 2016

Účastnické poplatky uhraďte nejpozději do 15. 04. 2016 na účet OHK Domažlice č. 5471990277/0100

s var.s.:3, spec.s. : IČ Vaší firmy. OHK Domažlice není plátcem DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CELNÍ KODEX UNIE - přihláška

INTERTOOL 2016 a slovinsko-slovensko-česká B2B setkání VE VÍDNI

Blíží se největší vídeňské veletrhy průmyslových technologií a inovací v Rakousku INTERTOOL 10.-13. 5. 2016 (www.intertool.at) a SMART AUTOMATION AUSTRIA - 10.-12. 5. 2016 (www.smart-automation.at), které se konají jednou za 2 roky.

Rádi bychom Vás informovali, že během veletrhu proběhne dne 10. května 2016 INTERNATIONAL BUSINESS DAY, v rámci kterého jsou ve spolupráci s hospodářskou komorou Slovinska a Bratislavskou regionální komorou SOPK naplánována slovinsko-slovensko-česká B2B setkání. Programu se zúčastní také HK Minsk (Bělorusko).

Máte možnost využít také katalogové prezentace - vhodné pro firmy z oborů, které oborově nespadají do veletrhu, např. vzdělávání, logistika, bezpečnost práce, investiční služby, technické překlady, tlumočení aj. Formou katalogové prezentace se představí také odborná česká média, např. Czechindustry, Buildinfo, Energetika, MM průmyslové spektrum a další.

Využijte této šance prohlédnout si zdarma na jednom místě v krásné Vídni nejnovější trendy vývoje rakouského průmyslu, načerpat nové inspirace a získat nové obchodní kontakty.

Pro včasnou registraci ohledně účasti na slovinsko-slovensko-českém B2B setkání, zájmu o katalogovou prezentaci či vstupenky, kontaktujte prosím paní Lenku Kotlárovou z Schwarz & Partner, spol. s r. o.

Kontaktní osoba:
Lenka Kotllárová
Schwarz & Partner, spol. s r. o.
Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 603 278 654
Email:
veletrhy@sp.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednotné přijímačky, maturita z matiky?

Sněmovna ve středu 9. 3. 2016 schválila novelu školského zákona, která zavádí několik novinek. Ty se dotknou především středoškoláků, na které od příštího roku čekají jednotné přijímací zkoušky z češtiny a literatury i matematiky. Výjimku budou mít střední školy s talentovou zkouškou, tedy konzervatoře, umělecké školy a sportovní gymnázia.

Obory, pro které bude maturita z matematiky povinná, má stanovit vláda nařízením. Maturanti tak budou mít od školního roku 2020/2021 tři povinné předměty, vedle matematiky ještě češtinu a cizí jazyk.

„Navazujeme na pilotní ověřování, které ověřilo životaschopnost této jednotné přijímací zkoušky i její přínosnost pro praxi. Drtivá většina škol, která byla do tohoto pilotního ověřování zapojena, osvědčila výhodnost centrálních jednotných přijímacích zkoušek,“ vysvětlila Valachová. 

Více se dozvíte v souvisejícím článku.

Nový mýtný systém v Belgii od 1. dubna 2016

Podle aktuálních informací z belgických úřadů bude nový mýtný systém v Belgii spuštěný od 1. dubna letošního roku. Od tohoto data budou muset být všechna vozidla, s hmotností vyšší než 3,5 tuny, vybavena palubní jednotkou (OBU).

Mýto se bude vybírat na dálnicích, krajských a městských cestách. OBU jednotka musí být zapnutá vždy, když jezdíte po zpoplatněných úsecích. Výpočet sazeb bude na bázi vzdálenosti.
Podrobnosti jsou pro Vás připraveny na stránce:
Důležitá informace o belgickém mýtě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leták 2016 web

OKRESNÍ  HOSPODÁŘSKÁ  KOMORA  DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

 CELODENNÍ SEMINÁŘ

Mzdová a personální agenda krok za krokem v roce 2016

Tento aplikační seminář je určen pro personalisty a mzdové účetní. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.

Termín                           30. března 2016, 09.00 – 15.00 hod.

a místo konání               (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                        Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 Přednáší                        Zdeněk Křížek – odborník na mzdově personální problematiku, dlouhodobě působil na ČSSZ ve vedoucích pozicích, již od roku 1997 se  věnuje lektorské a poradenské činnosti Dále je od roku 2006 statutárním zástupcem v účetní společnosti DAKREZ s.r.o..

  Program:

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovněprávních vztahů, zaměstnávání cizinců

Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávního vztahu – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce – náležitosti pracovní smlouvy a její další příslušenství, náležitosti DPČ a DPP. Pracovněprávní agenda zaměstnavatele – osobní spis zaměstnance, evidence o zaměstnancích. Nelegální práce. Zaměstnávání cizinců a občanů evropské unie. Povinnosti zaměstnavatelů.  Vazby Zákoníku práce na Nový občanský zákoník v roce 2016. Zákon o zaměstnanosti v roce 2015 a 2016. Zákon o inspekci práce.

 Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance

Založení mzdového listu a jeho náležitosti, předání mzdového nebo platového výměru. Ohlašovací povinnost k jednotlivým institucím – přihlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Založení evidenčního listu důchodového pojištění. Zákon o zdravotnických službách – vstupní prohlídky zaměstnanců, a další zdravotní způsobilost k výkonu práce v roce 2016. Další povinnosti zaměstnavatele – ochrana osobních údajů. Názorné ukázky – vnitřních firemních předpisů k zajištění pracovně lékařských prohlídek, vzory tiskopisů, doporučené postupy.

 Povinnosti zaměstnavatele při trvání pracovněprávního vztahu v průběhu a na konci měsíce

Základní pojmy – mzda, plat, odměna. Povinnosti ke zdravotním pojišťovnám – odvod pojistného, termíny, závazné tiskopisy, oznamovací povinnosti, zvláštnosti při odvodové povinnosti zdravotního pojištění – pojmy dopočet do minimálního vyměřovacího základu, dopočet z minimálního vyměřovacího základu, atd. Povinnosti v sociálním zabezpečení – odvod pojistného, tiskopisy, termíny.     

Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance.

Povinnosti vydat zaměstnancům zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, doklady z osobního spisu, ohlašovací povinnost vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně – odhlášení zaměstnance.

 Povinnosti zaměstnavatele po ukončení kalendářního roku

Uzavření mzdového listu, zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zaměstnavatele a zaměstnancům. Roční uzavření a odesílání evidenčních listů důchodového pojištění. Úkoly zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení v roce 2015.

 Odpovědnost mzdové účetní za škodu, archivace dokladů, statistika ve mzdové účtárně

Chyby z nedbalosti, bezdůvodné obohacování. Archivace mzdových a personálních údajů. Archivace dokladů ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, k daním. Obecná statistika, evidenční počet zaměstnanců, přepočtený počet u osob se zdravotním postižením.

 Problematika pracovní doby, dovolené, překážek v práci

Pracovní doba a její možné formy. Přestávky v práci. Dovolená – druhy dovolené, poměrná část dovolené, délka dovolené, krácení dovolené, čerpání dovolené a její převod z roku do roku, přerušení čerpání dovolené na straně zaměstnance a zaměstnavatele, dovolená a mateřská dovolená, náhrada mzdy za dovolenou. Doporučené vzory, názorné příklady pro rok 2016.  Překážky v práci – na straně zaměstnance a zaměstnavatele, důležité osobní překážky, výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, jiné úkony v obecném zájmu atd…… . Pracovní úrazy v roce 2015 a 2016  –  změny.

 Výpočet mzdy, platu, zúčtování mzdy a platu. Průměrný výdělek a jeho formy, příplatky ke mzdě a platu.  Srážky ze mzdy, platu nebo odměny.

Mzda a její formy. Zaručená mzda, minimální mzda. Nařízení vlády 567/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou od roku 2016. Plat – zařazování zaměstnanců odměňovaných platem – Nařízení vlády 564/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných platem. Katalog prací. Průměrný výdělek – stanovení průměrného výdělku, příjmy, které se do průměrného výdělku zahrnují a které se vylučují, pravděpodobný průměrný výdělek, průměrný výdělek hodinový a měsíční. Průměrný výdělek u dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Příplatek za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli, noční přípatek, příplatek za ztížené zdravotní prostředí. Náhrada mzdy místo příplatku za práci ve svátek a přesčas – rozdíly mezi mzdou a platem. Odměna za pracovní pohotovost. Názorné příklady výpočtů.

 Srážky ze mzdy, platu z odměny v roce 2015 a 2016. Povinnosti mzdové účetní při provádění srážek podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu a dalších právních předpisů. Exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě. Srážky z jiných příjmů. Dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce. Pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny. Datová schránka a exekuční tituly. Změny plátce mzdy. Srážky při oddlužení – osobní bankrot. Srážky z dávek nemocenského pojištění. Postup výpočtu.  Názorné příklady a doporučené postupy.

 Závěr semináře, diskuse.

 

Účastnický                  1.490,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                      1.990,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení.

 

Svoji účast potvrzujte pomocí závazné přihlášky na email : info@ohkdomazlice.cz  nejpozději do 25. 03. 2016

 Přihláška

Účastnické poplatky uhraďte nejpozději do 25. 03. 2016 na účet OHK Domažlice č. 5471990277/0100

s var.s.:1, spec.s. : IČ Vaší firmy. OHK Domažlice není plátcem DPH.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZMĚNA SÍDLA HK ČR

dovolujeme si Vás informovat, že Hospodářská komora České republiky bude od 1. března 2016 sídlit na nové adrese: FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00, GPS: 50°5'20.260"N, 14°26'6.850"E.

Kanceláře HK ČR se budou nacházet ve 4.NP a jsou přístupné z recepce A. Pro vstup do prostor HK ČR bude vydána na této recepci vstupní karta, která bude opravňovat k přístupu pouze do těchto prostor. Od výtahového lobby ve 4.NP jsou kanceláře komory umístěny vlevo. Vstup do foyer je ovládán přes zvonek z recepce HK ČR.

Klientské centrum HK ČR se nachází na piazze (nádvoří) vedle recepce B.

Doprava k budově FLORENTINUM je možná veřejnou dopravou: metro B (stanice náměstí Republiky), metro C (stanice Florenc), nejbližší tramvajové zastávky Bílá labuť (ulice Na Poříčí) a Masarykovo nádraží (ulice Havlíčkova).

Placené parkování vozidel je možné přímo v podzemních garážích v budově (v provozní době od pondělí do neděle v hodinách 06:00 – 01:00) nebo na veřejných parkovištích.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016

dovolujeme si Vás informovat, že Plzeňský kraj vyhlásil dotační titul na podporu spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnými organizacemi „Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016“,

ze kterého mohou podniky získat dotaci až 150 tis. Kč na nákup služeb od výzkumných organizací v Plzeňském kraji. Žádosti o dotaci lze podávat od 18. 1. do 14. 3. 2016.

Bližší informace k dotačnímu titulu najdete v Pravidlech pro žadatele a příjemce, která naleznete zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Případné dotazy posílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Okresní hospodářská komora Domažlice

       si Vás dovoluje pozvat

 na

 BUSINESS CAFÉ

 

 Zajímají Vás nové informace týkající se projektů a dotací v Plzeňském kraji? Chcete se dozvědět více ….?

                                                                           přijďte se zeptat

 

            náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku

                                                      

      Iva Grünera

 

 Setkání se uskuteční v úterý 23. 02. 2016 od 09:30 hodin

v salonku restaurace VIOLA, Thomayerova 170, 344 01 Domažlice

 

Program jednání:

 1. Registrace 09:00 – 09:30 hod.
 2. Zahájení, úvodní slovo předseda Ing. Ludvík Jírovec
 3. Ivo Grüner – náměstek hejtmana pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku
 4. Diskusní panel
 5. Závěr

 Registrace: přihlásit se můžete e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději do 19. 02. 2016.

Vzhledem k omezené kapacitě je nutná registrace předem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------