Aktuality

SEMINÁŘ

Novinky v personální a mzdové oblasti 2017

Termín                           24. ledna 2017, 09.00 – 14.00 hod.

a místo konání             (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                       Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program                                                                                                                                                                   

Změny v zákoníku práce v roce 2017                                                                                                                        

Nařízení vlády 567/2006 Sb. o nových sazbách minimální mzdy – pojmy minimální a zaručená mzda. Nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ. Povinnosti zaměstnavatelů před vznikem pracovněprávního vztahu. Uzavírání pracovněprávních vztahů – pracovní poměr, DPP a DPČ. Co musí obsahovat pracovní smlouva, DPČ a DPP.Dovolená v roce 2017. Ukázka jednotlivých doporučených vzorů, vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování. Povinnost zaměstnavatelů při skončení pracovněprávního vztahu. Nové poznatky z kontrol prováděných inspektorátem práce…….

Úrazové pojištění v roce 2017                                                                                       

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti předcházení a evidence a vedení záznamů o pracovních úrazech a nemocech z povolání podle Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 170/2014 Sb.. Platnost i pro rok 2017. Osud zákona o úrazovém pojištění. Nařízení vlády o „bolestném …“-bodového ohodnocení úrazu a ztíženého společenského uplatnění. Zákoník práce v oblasti poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Vnitřní firemní předpis o postupu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.  

Srážky ze mzdy, platu nebo odměn v roce 2017                                                                     

Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 Zákoník příjmu a § 299 OSŘ –v roce 2016 a 2017 – porovnání. Příjmy, které nelze pro účely srážek započítávat. Povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost, a další nutné úkony plátce příjmu. Uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele. Vzájemné započtení pohledávek podle občanského zákoníku. Praktické názorné ukázky uzavírání těchto dohod. Povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného. Souběh příjmů od jiných plátců a následné řešení nezabavitelné částky jednotlivými plátci. Insolvence fyzické osoby a postupy plátců příjmu při provádění srážek – Insolvenční zákon, součinnost zaměstnavatele se soudním vykonavatelem – insolvenčním správcem. Usnesení soudu o schválené insolvenci. Součinnost zaměstnavatele při výplatě jiným plátcem příjmu – zaměstnavatel a správa sociálního zabezpečení – plátce nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství. Výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2017, určení jednotlivých třetin. Vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby. Celá řada ukázek výpočtů srážek.                                                                                                                        

Zdravotní pojištění v roce 2017                                                                                                                                     

Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně. Minimální vyměřovací základ 2017 – zásady dopočtu pojistné do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ. Okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců. Kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu. Odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány…… Odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie                                                                                          

 Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2017                                                                                                            

Maximální vyměřovací základ – zrušení. Započitatelnost příjmů pro odvod pojistného. Zákon o provádění sociálního zabezpečení 2017.Výše sazeb pojistného v roce 2017. Sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného. Dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění. Osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění.

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2017                                                                       

Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Nové redukční hranice pro rok 2017. Komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Karenční doba a její zrušení. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů. Možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele. Postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.

Zásadní změny v nemocenském pojištění v roce 2017                                                                                                                       

Komu vzniká účast na nemocenském pojištění v roce 2017. Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – nová dávka „otcovská dovolená“ Rozhodné období v roce 2017. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši. Součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení.                                          

Zásadní  změny v důchodovém pojištění  v roce 2017 

Podmínky nároku na důchody. Splnění odpracované doby. Předčasný starobní důchod. Před důchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu. Redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017. 

Daň ze závislé činnosti v roce 2017                                                                                                                      

Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 1.1.2017, další změny v daňové oblasti – „školkovné“, příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn….                                                                                                                

Zákon o zaměstnanosti v roce 2017                                                                                           

Nekolidující zaměstnání, „kurzarbeit „– příspěvek při částečné nezaměstnanosti, další zásadní důležité informace v oblasti zaměstnanosti. Zaměstnávání cizinců a občanů EU. Podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a její výše od roku 2017.                                                                                

Další informace pro rok 2017                                                                                                                             

Zákona o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2017, německá minimální mzda. Další aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy                                                         

Závěr semináře, diskuze, odpovědi na dotazy.

Účastníci semináře obdrží aktuální rozsáhlý pracovní materiál včetně názorných ukázek výpočtů, vzorů a doporučených postupů.

 

Účastnický                 1.199,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                     1.499,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 17.01.2017 na základě faktury vystavené OHK Domažlice

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, studijní materiál a občerstvení.

 

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 17.01.2017!

                                                                                                        

    Přihláška                                                                                                                                

                                                                                                                                

 

P O Z V Á N K A

 

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

                                                                a

          Okresní hospodářská komora Domažlice

 

   Vás srdečně zvou

na slavnostní předání

  

Ocenění

nejlepším absolventům středních a odborných škol v technických a řemeslných oborech

                                                               

15. listopadu 2016 v 13:00 hod.

v obřadní síni domažlické radnice

Slavnostního ocenění se zúčastní zástupci Hospodářské komory České republiky Praha, vedení Okresní hospodářské komory Domažlice, zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje a vedení Středního odborného učiliště Domažlice.

Ocenění se předává u příležitosti 10. ročníku veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí žáky pod názvem Od vzdělání k zaměstnání, které se koná ve stejný den v prostorách MKS Domažlice, a 80. výročí první budovy školy Středního odborného učiliště Domažlice, která nesla název Jubilejní Masarykova odborná škola živnostenská. Oslavy tohoto výročí probíhají formou Dnů otevřených dveří od 14. – 16. listopadu 2016 v prostorách školy, na které jste rovněž srdečně zváni.

 

leták 2016

S politováním Vám sdělujeme, že jsme nuceni z mimořádných důvodů zrušit WORKSHOP JAK OBCHODOVAT S NĚMECKÝM PARTNEREM?

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

WORKSHOP 

JAK OBCHODOVAT S NĚMECKÝM PARTNEREM?

Co je potřebné mít smluvně ošetřené, nástrahy, reklamace

Termín konání :             18. 10. 2016, 09:00 – 12:00 hodin

                                          (08.45 hod. prezentace účastníků)

Místo konání :               salonek restaurace VIOLA, Thomayerova 170, 344 01 Domažlice

Přednáší :                       JUDr. Marcella Pawelka v českém jazyce

                           advokátní kancelář působící ve Frankfurtu nad Mohanem, Karpfenweg 24                              

Program               

° Platnost německého zákona o minimálních mzdách ve vztahu k českým firmám

° Povinnosti českých firem ve vztahu k německým úřadům při vysílání svých zaměstnanců nebo živnostníků do Německa (nástrahy a sankce, když stanovené povinnosti nejsou splněny)

° Náležitosti smluv mezi českým a německým partnerem (smlouva o díle, smlouva o zastupování, kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky)

° Postup při nezaplacení německého odběratele z důvodu reklamace, opožděné dodávky, škody

° Insolvenční řízení (možnost podání trestního oznámení na jednatele firmy, který na sebe podal insolvenční řízení, možnost věřitele domoci se svého práva proti nově založené firmě, která má stejnou obchodní činnost, jako firma v insolvenci)

° Příslušnost soudů a s tím spojené právní a soudní poplatky

° Diskuze                                                            

Účastnický poplatek :                 350,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

                                                      700,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

Přihlašujte se pomocí závazné přihlášky na email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 11. 10. 2016

                                                                                                                                

 

M Ě S T O  H O R Š O V S K Ý  T Ý N

a

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

        P O Z V Á N K A

 Město Horšovský Týn a Okresní hospodářská komora Domažlice si Vás dovolují pozvat

na setkání u kulatého stolu ředitelů a výchovných poradců úplných základních škol se zástupci a řediteli středních škol a zaměstnavatelů na Horšovotýnsku, Holýšovsku a Poběžovicku,

dále s představiteli Úřadu práce, zástupci Okresní hospodářské komory a odborů školství ORP  Horšovský Týn a Tachov.                                                  

 

Datum konání:

06. 10. 2016 od 14.00 hod

Místo konání:

Městský úřad Horšovský Týn – zasedací místnost

Občerstvení zajištěno

 Město Horšovský Týn ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Domažlice se rozhodlo navázat na iniciativu Plzeňského kraje a uskutečnit setkání u kulatého stolu ředitelů a výchovných poradců základních a středních škol se zástupci významných zaměstnavatelů v technických oborech. Za účelem zjištění stavu nezaměstnanosti a poptávky po řemeslných a technicky vzdělaných lidech na trhu práce v našem regionu jsme požádali o účast zástupce z Úřadu práce. Přizváni byli též zástupci odborů školství ORP na území okresu Domažlice a Tachov.

Cílem tohoto setkání je podpořit zájem o technické vzdělávání na základních školách, zjištění potřeb technicky vzdělaných a řemeslně zručných lidí pro zaměstnavatele a firmy na Horšovotýnsku a v přilehlých dopravně dostupných oblastech.

Očekáváme, že to bude znamenat přínos rovněž pro pozvané firmy. Od 1. 4. 2014 totiž vstoupil v platnost zákon o daňových úlevách pro firmy poskytující odborné praxe. Ve spolupráci se středními školami zaměřenými na technické vzdělávání v našem regionu by si tak mohly zajistit nejen odborné pracovníky do budoucna, ale také uplatnit úlevu na dani při poskytnutí praxe, a to nejen na ty žáky, které v budoucnu budou moci zaměstnat.

                                                                                                           

Program jednání:

        Zájem žáků o technicky zaměřené obory na středních školách v roce 2015, 2016, návštěvy žáků 2. stupně   ve školách zaměřujících se na technické vzdělávání, návštěvy provozů firem a podniků v oblasti Horšovotýnska.

Nezaměstnanost a potřeba lidí s technickým vzděláním. 

Potřeba technicky vzdělaných a řemeslně zručných lidí v jednotlivých firmách v daném regionu.

Diskuse

                  Na setkání s Vámi se těší 

                                                                                           Václav Mothejzík v. r.

                                                                                     starosta města Horšovský Týn

                                                                                           Olga Votavová v. r.

                                                                   ředitelka Okresní hospodářské komory Domažlice

                                                                           

      Okresní hospodářská komora Domažlice      

              ve spolupráci s hnutím ANO

                            si Vás dovolují pozvat na

    Posezení s ministrem dopravy Ing.Danem Ťokem    

       Setkání se uskuteční dne 30. 09. 2016 od 17:00 hodin v salonku restaurace VIOLA,

                                                     Thomayerova 170, 344 01 Domažlice

 

Na setkání s Vámi se těší

                                                                                                                    

        Olga Votavová                                                           Ing. Miloslav Zeman

ředitelka Okresní hospodářské komory Domažlice kandidát na hejtmana Plzeňského kraje politické hnutí ANO