Aktuality

                  Business Café

     Leták GDPR 2018 03 náhled 01

                                                  Program

                                                  Přihláška

                                       SEMINÁŘ

                    Změny v personální a mzdové oblasti 2018

Termín                           23. ledna 2018, 09.00 – 14.00 hod.

a místo konání              (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                     Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program                                                                                                                                                                    

       ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE 2017 a v roce 2018:

Nařízení vlády 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2018 – pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti –  daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ • další dílčí změny v ZP od 1.11.2017 v souvislosti s novelou Zákona o pracovně-lékařské službě od 1.11.2017 – zásadní změny s dopady do Zákoníku práce. Ochrana zaměstnanců, aneb co může zaměstnavatel vyžadovat po zaměstnanci při sběru osobních údajů. Posílení práv zaměstnance. 

       SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚN–  rok 2018

Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 Zákoník příjmu a  § 299 OSŘ –  v roce 2017 a 2018 – porovnání •  povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného ,  výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2018, určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • celá řada ukázek výpočtů srážek.   

       ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2018:

Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2018 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • změny v okruhu pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu. Odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.

       POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2018 :

Maximální vyměřovací základ – zrušení • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2018 • výše sazeb pojistného v roce 2018. Sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného • dobro-volná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění 2018 • dobrovolná platba na nemocenské pojištění.

       NÁHRADY MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI V ROCE 2018:

Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2018 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.

       NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018 změny od 1.2.2018:

Komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 a v roce 2018 – porovnání • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – nová dávka „otcovská“ • rozhodné období v roce 2018. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení. Další schválená dávka -  dlouhodobé ošetřovné pravděpodobně 1.6. Účast na nemocenském pojištění u malého rozsahu od 1.2.2018.

       DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ zásadní změny 2018:

Podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017 a v roce 2018 - porovnání •

        DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE zásadní změny 2018:

Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 2018, další změny v daňové oblasti, příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, rozšíření okruhu poplatníků, kterých se bude týkat nově daň zvláštní sazbou – srážková daň • tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor 26,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn.

       ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE změny v roce 2017 a 2018:

Nekolidující zaměstnaní – uchazeč o zaměstnání, připravované změny v Zákoně o zaměstnanosti. Zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání, další změny.

      DALŠÍ INFORMACE PRO ROK 2018:

Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2018. Aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.

      DISKUZE, ODPOVĚDI NA DOTAZY

Účastníci semináře obdrží aktuální rozsáhlý pracovní materiál včetně názorných ukázek výpočtů, vzorů a doporučených postupů.

Účastnický                   1.690,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                      1.990,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

                                                                                                       

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 17.01.2018 na základě faktury vystavené OHK Domažlice.

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, studijní materiál a občerstvení.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 17.01.2018!

        Přihláška                                                                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

 

      PF 2018

 

OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

Řemeslo má zlaté dno, slýchávali jsme před lety. Rčení se však v současnosti z našeho slovníku nějak vytratilo. Změnit pohled na řemesla si klade za cíl i Okresní hospodářská komora Domažlice, která ve spolupráci s ÚP ČR kontaktní pracoviště Domažlice a městem Domažlice připravila 14. listopadu 2017 prezentační akci „Od vzdělání k zaměstnání“. Své expozice zde představilo 19 středních odborných škol a učilišť společně s 12 zaměstnavateli pro téměř 600 žáků z 16 základních škol Plzeňského kraje. V rámci ročníku byly předány zástupci odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje technické kufříky, žákům 1.ročníku učebních oborů obráběč kovů a strojní mechanik SOU Domažlice.

 Cílem je přesvědčit budoucí absolventy základních škol, že s odborným vzděláním mají velké šance získat uplatnění na trhu práce. Velmi diskutovanou otázkou je dnes i technické vzdělání (strojírenské, elektrotechnické, stavební a řemesla), jehož absolventi na trhu citelně schází.

 Veletrhy získávají stále na větší popularitě. Říkáme, že v jeden den na jednom místě mohou žáci základních škol získat informace, které rozhodnou o jejich budoucím profesním životě. Nejdůležitější jsou tyto veletrhy pro žáky osmých a devátých tříd, kdy se rozhodují o svojí budoucnosti. Zde získají přehled i díky praktickým ukázkám škol a učilišť. Budoucím žákům se věnují pedagogové a studenti z těchto škol a učilišť. Domnívám se, že účast na veletrhu je prestižní záležitostí i pro studenty středních škol, protože mohou své dovednosti předvést svým mladším vrstevníkům.

 

                     ZRUŠEN !! Seminář o DPH 2017 v praxi

S politováním Vám sdělujeme, že jsme nuceni zrušit  z mimořádných důvodů seminář „Zákon o DPH 2017 v praxi“.

Děkujeme za pochopení.

leták 2017 od vzdelani

 

 

SEMINÁŘ

Zákon o DPH 2017 v praxi

Termín                           9. listopadu 2017, 09.00 – 14.00 hod.

a místo konání             (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                       Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 

Přednáší                   Ing. Jana Ledvinková – specialistka na DPH, daňová poradkyně, autorka řady odborných publikací a článků s tématikou daně z přidané hodnoty.

                                                                                                                                                                 

 Aktuální výkladové problémy, novinky, poslední judikatura SDEU, přehled aktuálních informací GFŘ pro rok 2017

PROGRAM

 • Změna základních pojmů pro účely ZDPH, obchodní majetek, dlouhodobý majetek – nová definice ve vazbě na dodání zboží podle § 13 
 • Společnost bez právní subjektivity – zrušena ustanovení o společnosti, Informace GFŘ „aplikace zákona o DPH u společníků společnosti“
 • Upřesnění místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (praktické problémy)
 • Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu – neuznání nároku na odpočet při pořízení zboží do jiného členského státu, než je sídlo tuzemské osoby, která poskytla české DIČ dodavateli – časté doměrky DPH
 • Přemístění zboží – ve vazbě na porušení podmínek ustanovení § 13 odst. 7
 • Vznik povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty, nový § 20 a. Úplaty, u kterých ke dni přijetí není zdanitelné plnění známo dostatečně určitě (poukazy, předplacené kupony, zálohy na energie při nájmu nemovité věci) Výklad Informace GFŘ k § 20 a
 • Povinnost přiznat daň plátcem při pořízení zboží od osoby neusazené v tuzemsku – nový „tuzemský RCH“. Novela § 24 a § 24 ZDPH
 • Problematika vývozu, daňový doklad při vývozu, JSD, proforma faktura, „ostrý“ daňový doklad
 • Oprava základu daně a oprava výše daně – upřesnění ustanovení při převzetí celkového díla poskytovaného v dílčích plnění, převod vlastnického práva a nedodržení smlouvy o nájmu „s povinností odkupu“
 • Úplaty před uskutečněním osvobozeného plnění bez nároku na odpočet – určitost plnění
 • Úprava ustanovení Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží - § 69
 • Nárok na odpočet daně – úpravy v § 73 – nárok na odpočet v částečné výši v případě krácení vypořádacím koeficientem – koef 95 %, § 74 - Oprava odpočtu daně -  rozšíření vědomostního testu, § 78e – zničení, krádež, manka dlouhodobého majetku – dopad do nároku na odpočet daně (Informace GFŘ)
 • § 75 – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši – úprava ustanovení
 • Daňové přiznání za zemřelého plátce. Úprava § 101 b ZDPH
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • Nespolehlivá osoba – Informace GFŘ
 • Diskuse

Účastnický                 1.790,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                     1.990,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 03.11.2017 na základě faktury vystavené OHK Domažlice.

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, studijní materiál a občerstvení.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 03.11.2017!

Přihláška.doc

                                                                                                        

 

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017 - schválení dotací

Podporovanou aktivitou v rámci dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017 je nákup služeb od výzkumné organizace, které povedou k rozvoji, ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele o dotaci - malého či středního nebo velkého podniku z Plzeňského kraje. Jednotlivé podniky mohly získat dotaci až do výše 150.000,- Kč. Celkem bylo Plzeňským krajem přijato 25 žádostí o dotaci v souhrnné výši 2,725 mil. Kč, přičemž celkové předpokládané náklady podniků na nákup služeb se vyšplhaly až do výše cca 4,267 mil. Kč bez DPH. Mezi výzkumnými organizacemi (VO), které by měly pro podnikatele služby zajišťovat, dominuje ZČU v Plzni (u 14 žádostí). Dalšími jsou Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (u 6 žádosti), COMTES FHT a.s., Dobřany (u 4 žádostí) a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Plzeň (u 1 žádosti). Podpořena by měla být široká škála akcí - od konstrukčních a výpočtových návrhů či měření, diagnostiky a analýz přes návrh řídící elektroniky a technologický software až například po vylepšení mechanismu či designu stávajících výrobků  či biomedicínský výzkum.

4. dubna 2017 bylo uskutečněno jednání Výběrové komise pro tento dotační titul. Poskytnutí dotací poté projednávala Rada Plzeňského kraje dne 24. dubna 2017. Zde bylo schváleno poskytnutí dotací všem přijatým žádostem tj. poskytnutí dotace všem oprávněným Žadatelům v jimi požadované výši.  

Přílohy: 

Schválené dotace v rámci DT Podnikatelské vouchery PK 2017 [215.08 KB]

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

 

SEMINÁŘ

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017 ZKUŠENOSTI A PRAKTICKÉ POZNATKY Z PRAXE

Termín                           24. května 2017, 09.00 – 14.00 hod.

a místo konání             (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                       Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený    lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

URČENO: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

PŘÍNOS: Na semináři získáte aktuální přehled o změnách v Zákoníku práce od 1.7.2017, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře.

 

Program                                                                                                                                                                  

ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PERSONALISTŮ PRAVDĚPODOBNÁ ÚČINNOST OD 1.7.2017

               Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců – požadované doklady v rámci přijímacího řízení. Ochrana osobních údajů. Zápočtový list, obsah a jeho vydání – změny. Osobní dotazník a archivace dokladů. Informování o obsahu pracovního poměru. Doručování písemností – změny v úpravě doručování. Co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace. Výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené. Uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanecnová skupina vrcholových řídících zaměstnanců.

               Dohody o pracích mimo pracovní poměr – co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů – evidence o odpracované době zásadní změny. Princip tzv. malého rozsahu v roce 2017. Nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – zásadní změny, dovolená, náhrady, příplatky.

               Dovolená v roce 2017, 2018 – zásadní změny, dovolená za odpracované dny, nově hodiny – princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku. Vnitřní firemní předpisy o poskytování dovolené.      

               Pracovní doba – určení pracovní doby, přestávky v práci, evidence pracovní doby v roce 2017, práce přesčas a ve svátek. Práce z domova – změny. Co kontroluje inspektorát práce. Možné sankce za porušení Zákoníku práce v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, čerpání dovolené a evidence o odpracované době.

             Úrazové pojištění v roce 2017 – zákon o úrazovém pojištění a prováděcí předpisy. Povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění. Poznatky z praxe – plnění náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a další náhrady. Možné šetření pracovních úrazů kontrolními orgány……… . Způsobilost zaměstnance k dalšímu výkonu práce po ukončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání v roce 2017.

MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017:

             Zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2017. Nové sazby minimální mzdy. Zkušenosti z praxe – co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy na úrovni mzdy minimální. Možné sankce. Určování mzdy a platu – mzdový, platový výměr a jeho obsah. Dopady nové výše minimální mzdy do dalších právních předpisů.

             Průměrný výdělek – určování pravděpodobného výdělku a možné spory bývalý zaměstnanec a potvrzení o průměrném výdělku pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti. Názorná ukázka, čeho se má zaměstnavatel vyvarovat. Průměrný výdělek u dohod o pracích mimo pracovní poměr. Celá řada názorných příkladů na výpočet mzdy a průměrného výdělku.

             Srážky ze mzdy, platu nebo odměny v roce 2017 - právní předpisy, které musí plátce mzdy, či ostatních příjmů dodržovat. Z jakých příjmů se musí provádět srážky. Judikatury soudů k započitatelnosti zvláštních příjmů. Dodržení zásady pořadí při provádění srážek – dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách z jeho mzdy, platu nebo odměny ve prospěch zaměstnavatele, exekuční tituly – soudní, správní, exekuční příkaz vydaný exekutorem – datové schránky. Názorné ukázky jednotlivých exekučních příkazů, co je třeba sledovat, součinnost, co má obsahovat exekuční příkaz. Nové nezabavitelné částky pro rok 2017. Vyživované osoby a jejich dokladovost podle občanského zákoníku. Doporučené postupy, jak tyto osoby dokladovat.

Insolvence fyzické osoby – součinnost plátce příjmu dlužníka s insolvenčním správcem. Jednotlivé formy možného oddlužení. Začátek insolvenčního řízení – povinnost plátce příjmu. Prohlášení insolvence a konec insolvence fyzické osoby. Součinnost zaměstnavatele s dalšími plátci příjmu povinného – předávání informací. Povinný a příjmy od více plátců. Názorné ukázky výpočtů srážek v roce 2017. Součinnost mezi plátcem příjmu povinného a exekutorem podle § 33 exekučního řádu. Sdělování informací o zaměstnanci a ochrana osobních dat. Možné sankce.

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI:

Změny v zákoně o zaměstnanosti – pravděpodobná účinnost od 1.10.2017. Uchazeč o zaměstnání a jeho přivýdělek, zaměstnávání cizinců, sankce za nedodržení povinností zaměstnavatele – nové výše pokut…….

ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SUŽBÁCH:

Změny v tomto zákoně a prováděcí vyhlášce – pravděpodobná účinnosti od 1.10.2017.

ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 2018

Nemocenské změny od 1.1.2018 - posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění, nově člen dobrovolného hasičského sboru. Pojmy ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2017.. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – nová dávka „otcovská dovolená“. Povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění. Povinnosti práce neschopných zaměstnanců. Povinnosti ošetřujících lékařů. Sankce na nemocenském. Výpočet dávek nemocenského pojištění 2017.

DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2017:

Rozšíření okruhu poplatníků podléhajících zvláštní sazbě daně. Nový tiskopis „Prohlášení poplatníka vzor 25 - na rok 2017“ a další závazné tiskopisy. Praktická ukázka vyplnění tohoto tiskopisu. Uplatňování daňových zvýhodnění a částky slev a daňových zvýhodnění. Řada příkladů – daňové zvýhodnění a dokladování dětí – příprava na budoucí povolání………..

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE:

Odměňování – německá minimální mzda. Náhrady cestovních výdajů – výše stravného, zahraniční a tuzemské stravné 2017. Průměrné ceny pohonných hmot. Vnitřní firemní předpisy a příklady na výpočet náhrad cestovních výdajů.

ZÁVĚR, DISKUSE:

 

Účastníci semináře obdrží aktuální rozsáhlý pracovní materiál včetně názorných ukázek výpočtů, vzorů a doporučených postupů.

Účastnický                 1.590,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                     1.990,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 17.05.2017 na základě faktury vystavené OHK Domažlice

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, studijní materiál a občerstvení.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 17.05.2017!

Přihláška